نحوه محاسبه

اطلاعات تحویل

نحوه محاسبه هزینه نصاب و حمل و نقل

1- در استانهای البرز و تهران ( غیر از حاشیه شهر های اصلی )

الف :متراژ بالای 20 متر هزینه حمل و نقل و نصاب تعلق نمیگیرد.

ب : متراژ 10 متر تا 19 متر هزینه حمل و نقل تعلق میگیرد ولی هزینه نصاب رایگان است.

ج : متراژ 9 متر به پایین هم هزینه حمل و نقل و هم نصاب تعلق میگیرد.

2در استانهای البرز و تهران (حاشیه شهر های اصلی)- مثل دماوند در تهران و طالقان در کرج

الف :متراژ بالای 30 متر هزینه حمل و نقل و نصاب تعلق میگیرد.

ب : متراژ 10 متر تا 19 متر  هزینه حمل و نقل و نصاب تعلق میگیرد+ هزینه رفت وآمد نصاب.

3- در استانهای همجوار البرز و تهران

الف : متراژ 30 متر تا 49 متر  هزینه حمل و نقل و نصاب تعلق میگیرد+ هزینه رفت وآمد نصاب + اسکان + تو راهی

ب  : متراژ 50 متر تا 100متر  هزینه نصاب رایگان بوده  و هزینه به حمل و نقل و  رفت وآمد نصاب + اسکان+ تو راهی تعلق میگیرد

نحوه محاسبه و پرداخت وجه

1- در استانهای البرز و تهران ( غیر از حاشیه شهر های اصلی )

بعد از تخلیه بار و در زمان شروع به کار نصاب حدودا نصف مبلغ پروژه بعنوان پیش پرداخت دریافت و مابقی بعد از اتمام پروژه و تایید کارفرما دریافت میگردد.

2در استانهای البرز و تهران (حاشیه شهر های اصلی)- مثل دماوند در تهران و طالقان در کرج

قبل از تخلیه حدود 35 درصد مبلغ پروژه و در زمان شروع به کار نصاب و تخلیه بار 50 درصد و 15 درصد مابقی بعد از اتمام پروژه و تایید کارفرما دریافت میگردد.

3- در استانهای همجوار البرز و تهران

قبل از تخلیه حدود 40 درصد مبلغ پروژه و در زمان شروع به کار نصاب و تخلیه بار 50 درصد و 10 درصد مابقی بعد از اتمام پروژه و تایید کارفرما دریافت میگردد.

4- در استان های شمالی و مرکزی ایران

قبل از تخلیه حدود 50 درصد مبلغ پروژه و در زمان شروع به کار نصاب و تخلیه بار 45 درصد و 5 درصد مابقی بعد از اتمام پروژه و تایید کارفرما دریافت میگردد.

5- در استان های غربی و شرقی و شمال غربی و شمال شرقی

قبل از تخلیه حدود 60 درصد مبلغ پروژه و در زمان شروع به کار نصاب و تخلیه بار 35 درصد و 5 درصد مابقی بعد از اتمام پروژه و تایید کارفرما دریافت میگردد.

6- در استان های جنوبی و جنوب شرقی و جنوب غربی

قبل از تخلیه حدود 70 درصد مبلغ پروژه و در زمان شروع به کار نصاب و تخلیه بار 25 درصد و 5 درصد مابقی بعد از اتمام پروژه و تایید کارفرما دریافت میگردد.